อบรมการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษาของผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการอบรมโครงการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาของผู้กำกับลูกเสือ เนตรานารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เพื่อให้ได้มีความรู้และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้องต่อไป
โดย นายพิชาน แหยมเจริญและคณะ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<