พิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจัดพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีไทยวิถีพุทธขึ้น
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนจึงได้จัดพิธีแห่เทียนพรรษาไปยังวัดโพธิ์ และวัดจำปา ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนบางระมาด
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<