การมอบตัวนักเรียน EP-IEP ระดับชั้นม.1 และ ม.4

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<