โพธิสารนิทรรศ’61

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงานโพธิสารนิทรรศ’61
“โพธิสารมีพลัง คลังความรู้วิชาการ สืบสานวิถีชุมชน”
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน
(Empowered Potisarn: The Academic Hub of the Community, One Class One Project)
โดยมีนายพงศ์ปกรณ์ รุจิระชุณห์ อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7  เป็นประธานในพิธี
งานโพธิสารนิทรรศ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนทุกห้องเรียน
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ ก้าวทันโลกสากล
ซึ่งเป็นผลจากการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่บริการของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงได้แสดงความสามารถ
เยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

 

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<