การประกวดรำวงมาตรฐานและ PS Got Talent ครั้งที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการประกวดรำวงมาตรฐานและ PS Got talent ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 6

Read more text

การประกวดวงโฟล์คซอง ครั้งที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการประกวดวงโฟล์คซอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งการประกวดวงโฟล์คซองเป็น ระดับชั้น ม.ต้น และ ม. ปลาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

Read more text

“ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 17

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดงาน “สืบสานพระราชปณิธานแผ่นดินธรรม” “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 17 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดนิทรรศการวิชาการการแสดงผลงานของนักเรียน โดยนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธี ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร และบริเวณลานโพธิ์พุฒภิรม

Read more text

วงโพธิสารซิมโฟนี แสดงดนตรีในงาน“เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

วงโพธิสารซิมโฟนี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562

Read more text

การแข่งขันประกวดวงดนตรี Potisarn music award ครั้งที่ 17 (รอบชิงชนะเลิศ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn music award ครั้งที่ 17 

Read more text

การแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn music award ครั้งที่ 17 (รอบคัดเลือก)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn music award ครั้งที่ 17 

Read more text

ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ ครั้งที่16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดงาน “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 16 จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานความสามารถของนักเรียนด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ในงานมีการแสดงพิธีเปิดโดยวง Contemporary หรือวงดนตรีร่วมสมัย ร่วมกับการแสดงนาฏศิลป์ การสาธิตการแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) การแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “โพธิสาร 4.0”

Read more text

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

นายปรีชา ชูเชิดและคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more text