ต้อนรับคณะทำงาน “จัดทำมาตรการโรงเรียนปลอดภัย” (Safety School)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสถานที่จัด “การประชุมจัดทำมาตรการโรงเรียนปลอดภัย” (Safety School)
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตราการและแนวทางป้องกัน แก้ไข เยียวยา ในประเด็นการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา
และการละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักเรียน ตลอดจนกฎระเบียบที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องขันติธรรมาภิรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<