กำหนดการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Day Trip) ปีการศึกษา 2562

? กำหนดการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Day Trip) ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 – 1/12
 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Inspirium) จังหวัดชลบุรี
? กำหนดการ เปิดดูได้ที่ http://bit.ly/2JY66Oo