การอบรมพัฒนาครู “การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ “

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
เข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง การจัดทำแผน การจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 1)
เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2562
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<