แผนการเรียนเตรียมนิเทศ ม.4-6 ศึกษาดูงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการศึกษาดูงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมนิเทศ ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​เรื่องการสร้างสรรค์​สื่อ​ ในหัวข้อ​ “The Creative Ideas in Storytelling” นักเรียนผลิตสื่อกับอาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา พร้อมนำเสนอผลงานเป็นกลุ่มตนเอง เมื่อวันที่ 27

Read more text

📌 ผลการแข่งขันกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการแข่งขันกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3PGpSyj รายการแข่งขัน – คัดลายมือ – การแข่งขันโต้วาที – อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว (เล่าข่าว) – การตอบคำถามวันภาษาไทย . ติดต่อรับรางวัลและเกียรติบัตร ได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Read more text

กิจกรรมวันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “วันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่” เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่” โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวชนินทร์ธร อยู่แฉ่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงาน พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

Read more text

ค่าย “เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ” ครั้งที่ 2 แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม.4 – ม.5

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ ครั้งที่ 2 Onsite สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม.4 – ม.5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร วิทยากรโดย

Read more text

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ

แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ ครั้งที่ 1 Online สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม. 4 – ม.5 วิทยากรโดย อ.เมษ

Read more text

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ เนื่องในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2563 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งจัดงานร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 64 โรงเรียน ผลการแข่งขัน นางสาวปวริศา เต็มดวง และนางสาวภัทรานิษฐ์ เด่นนภาสุรพงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/4

Read more text

ค่ายพัฒนาทักษะและศักยภาพ แผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ระดับชั้น ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและงานโสตฯ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ เดินทางไปเข้าค่ายพัฒนาทักษะและศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตามแผนการเรียนที่ตนเองถนัดและสนใจ โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งการศึกษาดูงาน สัมผัสประสบการณ์จริง ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทักษะภาษาและการสื่อสารเพื่อวิชาชีพในศตวรรษที่ 21” จากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ “สวนผักปากช่อง” เมื่อวันที่

Read more text

แผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและงานโสตทัศนศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ศึกษาดูงาน คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยทางทีมคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม การเรียนรู้ของครูและนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ เช่น STEM บอร์ดเกม เป็นต้น

Read more text

แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย ครั้งที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสถาบันปัญญ์สุข จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย “แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 4 โดยพบกับวิทยากร  ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ (ดร.เพชร เท่-เหนือ-ไทย) ครูเคท (ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย) อ.นพพร เพริศแพร้ว และ ทญ.กิตติลักษณ์ จุลลัทเธียร

Read more text

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย

Read more text