📌 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบวิธีวิจัย สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบวิธีวิจัย สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

📌 ประกาศผล 0 ร มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 ประกาศผล 0 ร มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  เปิดดูผล 0 ร มผ ได้ที่ลิงค์ http://171.102.62.69/transcripts/  นักเรียนที่มีผลแจ้งเป็น 0 ร มผ ให้ติดต่อลงทะเบียน และสอบซ่อมครังที่ 1 ได้

Read more text

📌 ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับตามกรอบมาตรฐาน CEFR” และ “การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ปรึกษางานวิจัย”

 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับตามกรอบมาตรฐาน CEFR” และ “การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ปรึกษางานวิจัย”  วันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

Read more text

📌 เชิญชวนนักเรียน ทุกระดับชั้น ห้องเรียน EP IEP และ GP ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์

เชิญชวนนักเรียน ทุกระดับชั้น ห้องเรียน EP IEP และ GP ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน กำหนดเดินทาง 13-17 มีนาคม 2566 ค่าใช้จ่ายคนละ 49,900

Read more text

📌 กำหนดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ นักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียม บริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ

แจ้งกำหนดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ นักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียม บริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 – 14.30 น. ณ บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด

Read more text

📌 กำหนดการค่าย EP English Camp 2022

 แจ้งกำหนดการค่าย EP English Camp 2022  ระดับชั้น ม.1-ม.6 EP ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565  เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3qSANuo .  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการ English Program โทร.024486130 024486931 เบอร์ตรง

Read more text

📌 กำหนดการเรียนเสริมปรับพื้นฐาน นักเรียน INTER และ EP โดยสถาบันกวดวิชา ignite bye OnDemand

แจ้งกำหนดการเรียนเสริม ปรับพื้นฐาน นักเรียน INTER EP โดยสถาบันกวดวิชา ignite bye OnDemand แต่งกายชุดนักเรียน  ระดับชั้น ม.1 EP, ม.2 EP, INTER Grad7-8 วันที่ 26-30 กันยายน 2565

Read more text

📌P.S. Walk and Run To The Future 66 ปี โพธิสารฯ เดิน-วิ่ง เพื่ออนาคตกำหนดได้

P.S. Walk and Run To The Future 66 ปี โพธิสารฯ เดิน-วิ่ง เพื่ออนาคตกำหนดได้ กำหนดการจัดงานวันที่ 6 พ.ย. 2565 จัดกิจกรรมโดย เครือข่ายผู้ปกครอง, สมาคมผู้ปกครองและครู, สมาคมศิษย์เก่า,

Read more text

📌 จำหน่ายเสื้อวิ่งการกุศล P.S. Walk and Run To The Future 66 ปี โพธิสารฯ เดิน-วิ่ง เพื่ออนาคตกำหนดได้

จำหน่ายเสื้อวิ่งการกุศล P.S. Walk and Run To The Future 66 ปี โพธิสารฯ เดิน-วิ่ง เพื่ออนาคตกำหนดได้ กำหนดการจัดงานวันที่ 6 พ.ย. 2565  สำหรับผู้สมัครวิ่งที่ต้องการซื้อเพิ่ม นอกเหนือจากที่ได้รับจากการสมัคร หรือ ผู้ที่ต้องการซื้อเป็นของที่ระลึก

Read more text

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานสถานที่

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์                  1  ตำแหน่ง พนักงานสถานที่           

Read more text