โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศใน
“โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติและครูไทยที่มีวิธีการสอนเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษา”
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แก่โรงเรียนปลายทางซึ่งเป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมืองทั่วประเทศ
ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3​ มิถุนายน​ 2564 – 10​ ตุลาคม​ 2564
โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน 4 ภาษาคือ ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น โดยมีครูผู้สอนดังนี้

    1. ครูสถาพร เผือกมุ่ย สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม จ.นครพนม ระดับชั้น ม.ปลาย
    2. ครูสถาพร เผือกมุ่ย สอนวิชาภาษาสเปน ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม จ.สุโขทัย ระดับชั้น ม.ปลาย
    3. ครูประธาน มากะเต สอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กทม. ระดับชั้น ม.ต้น
    4. ครูวิภาวรรณ แสนสุข สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี ระดับชั้น ม.ต้น
    5. ครูเบญญาภา ยอยรู้รอบ สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่ และ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก ระดับชั้น ม.ต้น

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<