ประกาศฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 4)

📌ประกาศฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 4)
✅ อ้างอิงราชกิจจานุเบกษาข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)
🌎 เปิดดูประกาศโรงเรียนฯ (ฉบับที่ 4) ฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/2UTZVnQ
🖥 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จึงประกาศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงให้ทราบต่อไป
🌏 เปิดดูตารางเรียนทุกระดับชั้นได้ที่ https://bit.ly/3zeArkv
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามอื่น ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 / กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 118 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา