โครงการห้องเรียน SMF (Sciences- Mathematics-French)

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมโครงการห้องเรียน SMF ร่วมกับ Mme. Caroline Schmitt และคุณวิภา สุจินัย ฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศสสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และอาจารย์สุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาฝรั่งเศส พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์สื่อภาษาฝรั่งเศส ณ ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
**โครงการห้องเรียน SMF (Sciences- Mathematics-French) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นโครงการจัดการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาฝรั่งเศสให้กับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่สนใจภาษาฝรั่งเศส

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<