ผังอาคารเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564

📌 แจ้งผังอาคารเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
✅ ข้อมูลตามแจ้งนี้ใช้เมื่อมีการเปิดการเรียนการสอน Onsite ที่โรงเรียน หลังพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
🌏 เปิดดูผังและห้องเรียนได้ที่ https://bit.ly/3qNzmfN
.
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา