คณะครูต่างชาติรับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เข็มที่ 1

คณะครูชาวต่างชาติโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข็มที่ 1
ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
งานอนามัยโรงเรียนและงานสวัสดิการโครงการพิเศษ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<