มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📌 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร #กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบาย “คืน ลด ขยาย ผ่อนผัน และช่วยเหลือ”
.
✅ โปรดอ่านรายละเอียด
‼ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ โทร.024486130 ต่อ 523
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา