แนะแนวค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อนำไปสู่อาชีพในอนาคต

📌 เตรียมพบกับแนะแนว การค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อนำไปสู่อาชีพในอนาคต ด้วย HABBITSCAN
✅ โดยงานแนะแนวโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด
🔅 ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 เริ่ม 7 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 64
🔅 ม.1 และ ม.4 เริ่ม 14 มิ.ย. – 9 ก.ค. 64
‼ โดยคุณครูแนะแนวจะนัดหมายและแจ้งให้ทราบในคาบเรียนกิจกรรมแนะแนว
.
📋 ข้อมูลโดย งานแนะแนว
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา