การรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน IEP/ปกติ/หุ่นยนต์ และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

การรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP/ปกติ/หุ่นยนต์ (เวลา 08.30-13.00 น.)
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (เวลา 14.00-15.00 น.) ปีการศึกษา 2564
ตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ศบค.)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องเรียนเอนกประสงค์ชั้น 1 และ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<