รถตู้บริการรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนโพธิสาร

📌ประชาสัมพันธ์ข้อมูล พื้นที่ให้บริการรถตู้บริการ-รับส่งนักเรียน และเบอร์ติดต่อสอบถาม
✅ ให้บริการโดยบุคคลภายนอก และครูเกษียณอายุราชการ
🌏 ข้อมูลเส้นทางและเบอร์ติดต่อ https://bit.ly/3c1yAFT
‼ ทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้เพื่อสะดวกต่อการติดต่อสอบถามเท่านั้น ไม่สามารถตอบคำถามเส้นทางค่าใช้จ่ายใด ๆ โปรดติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการ
.
📋 ข้อมูลโดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา