การรับสมัคร ระดับชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

การยื่นเอกสารหลักฐาน พร้อมแฟ้มผลงานประกอบการสมัคร ต่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและตรวจหลักฐาน
ของการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียน Intensive English Program (IEP)
ประเภทความสามารถพิเศษ (ศิลปะ/กีฬา) ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<