ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564-2566
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


หนังสือประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา