ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลา การมอบตัวนักเรียน ม.1 ห้องเรียน Inter / EP และ ม.4 ห้องเรียน EP / IEP ปีการศึกษา 2564


📌 ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลา การมอบตัวนักเรียน ม.1 ห้องเรียน Inter / EP และ ม.4 ห้องเรียน EP / IEP ปีการศึกษา 2564
⏰ ในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564
⚠ #หมายเหตุ โปรดยึดถือวันเวลา สถานที่ ตามประกาศนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
.
📮 มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
✏️ ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวโดย : งานโสตทัศนศึกษา