ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (ระยะที่ 2) การส่งเสริมศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (ระยะที่ 2)
การส่งเสริมศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เข้าศึกษาดูงานการจัดการสภาพแวดล้อม งานอาคารสถานที่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเยี่ยมชมห้องศูนย์การเรียนต่าง ๆ ของสถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<