การสอบคัดเลือกเข้า ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2564

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
และห้องเรียน Intensive English Program โดยเน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้มข้น
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<