ประกาศผลการพิจารณาการสรรหาผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้พิจารณาสรรหาผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารดังแนบ
หนังสือผลการพิจารณาการสรรหาผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564