เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลในการเปิดหลักสูตร International Program (IP) ปีการศึกษา 2564

📌 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์จะศึกษา ความคิดเห็น ประเด็นความสนใจของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับ ความเหมาะสม ความพร้อม ในการเปิดหลักสูตร International Program (IP) เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่อไป
🌏 โดยท่านสามารถกรอกแบบสำรวจ และแสดงความคิดเห็นได้ที่ http://bit.ly/3hKxHDm หรือ SCAN QR CODE