ติดตามนิเทศก์และประเมินผล ผอ.ฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ 1/2563

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ติดตามนิเทศก์และประเมินผล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563
ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
ในการสรุปผลการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนราชวินิตมัธยม และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<