ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 (กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 5)

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองอำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 (กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 5)
ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ)
และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<