แผนการเรียนเตรียมเเพทย์-เภสัช ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ศึกษาดูงาน
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม
ตามโครงการแผนการเรียนเลือกอาชีพอย่างมีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา อาจารย์ ดร.อัมพิกา นันท์บัญชา
และงานบริการการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย หน่วย MU Sports Complex ร่วมให้การต้อนรับ
และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ และการบริหารจัดการห้องออกกำลังกาย Deedo Weight Training Room
ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย ศูนย์ออกกำลังกาย SS Sports Center และสระว่ายน้ำ “สิริมงคล”
เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<