แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาศิลปะการแสดง ศึกษาดูงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดยคุณครูมนัญญา มาบางยาง คุณครูชลดา โกสวัสดิ์ และคุณครูชนิสรา ศรีพุ่ม
นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาศิลปะการแสดง
ศึกษาดูงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยเยี่ยมชมการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมแรงบันดาลใจ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางด้านศิลปะการแสดง ในลำดับต่อไป
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<