แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาดนตรี ศึกษาดูงานวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านดนตรีที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้นและคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมคณะดิจิทัลอาร์ต, วิทยาลัยการออกแบบ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยมีคุณครูสุทธิพงษ์ คำยุทา ครูขจร ปรีดากุล ครูผู้จัดโครงการ
นายปัญญาพันธ์ พวงโมรา นายวสันต์ เกตุสุทธิ ผู้ประสานงาน
และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลปกรรม(สาขาดนตรี) จำนวน 13 คน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<