Monday, June 5, 2023

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดโครงการเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้ารการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และบูรณาการ : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์(ทัศนศึกษา)
ของระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (3/4 – 3/12)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<