พิธีฉลองสมโภช สัญญาบัตร พัดยศ และแสดงมุทิตาสักการะ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนาม ที่ พระครูประกาศโพธิกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากรและโรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)
ชุมชุนบางระมาด เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ วัดโพธิ์ บางระมาด

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<