การประกวดรำวงมาตรฐานและ PS Got Talent ครั้งที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จัดการประกวดรำวงมาตรฐานและ PS Got talent ครั้งที่ 2
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 17
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

ผลการประกวดรำวงมาตรฐาน
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ธนากร  พุฒิรุ่งโรจน์  3/9     ด.ญ.สุกัญพัฒน์  ทัพพันธ์ชัย  3/9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ฤทธา  ผลสุข  3/12             ด.ญ. กัญจนพร  กระจาดแก้ว  3/12
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.นภัสรพี  เจตน์อารี  2/8       ด.ญ.วริศรา  แสนเสนาะ  2/8
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ด.ช.ธัชชัย  นาตะคายี  2/11       ด.ญ.ศิริภัฏชญา  น้ำมะลิ  2/11
ด.ช.กมลภพ  นักรำ  3/9            ด.ญ.พิมพิชญา  ธัมมรัคคิด  3/8

 

ผลการประกวด PS Got Talent ครั้งที่ 2
รางวัลชนะเลิศ  ทีม มุ๊บมิบสไตล์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทีม Dark Pheonix

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<