กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
โดยแบ่งการประกวดเป็นแต่ละระดับชั้นเรียน
ณ ห้องจริยศึกษา อาคาร 1 ชั้น 5
ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2562

ระดับชั้น รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ม.1

ด.ช.ธนกฤต ภู่จำปา  1/11

ด.ญ.ปทิตตา ชุติไชยพันธุ์กุล  1/4

ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ หอมสินธุ์  1/8

ด.ญ.ศรัณม์คชา เธียรพงศ์ไพบูลย์  1/1

ด.ช.วิริยะ ตันจินดารัตน์  1/4

ด.ญ.วัทธิกร ตาปนีย์กุล 1/11

 ม.2

ด.ช.จีรภัทร อมตาริยกุล  2/1

ด.ญ.คริชณะพรีญา เรืองกิจจานุวัฒน์  2/3

ด.ช.ชนาธิเบศร ฉายศรี  2/8

ด.ญ.วรพิชชา  พาณิชย์กิจพีระ  2/2

ด.ช.ธันวา  กลางสวัสดิ์  2/2

ด.ญ.ชนกนันท์  วงศ์กนกสิน  2/1

ม.3

ด.ช.ทัศวุฒิ อ้นปรางค์  3/10

ด.ญ.ไตรวรารัตน์ ลิมปิพัฒน์  3/10

ด.ช.ณัฐวัชร์ ตันติเวชการวงศ์  3/4

ด.ญ.ชนิตา พิสุทธิ์รอดสิริ  3/6

ด.ช.ภัทธนันท์ สุทัศน์  3/12

ด.ญ.กัญจนพร  กระจาดแก้ว  3/12

ม.4

นายชญานนท์ เหลี่ยมรุ่งโรจน์  4/5

น.ส.พิมพ์พนิต ไพโรจน์  4/7

นายกฤชชลัฎ สอิ้งทอง  4/9

น.ส.นวพร  เพิ่มกุศล  4/1

นายนโม นวลอ่อน  4/4

น.ส.พัฒนวดี บ่อกลม  4/6

ม.5

นายวรยล ลลวลัย  5/6

น.ส.วรันธร  มีหว่าง  5/5

นายพงพล แสงอรุณ  5/7

น.ส.นวพร  เอนกอนันต์  5/6

นายธณวัฒน์ สร้างแก้ว  5/3

น.ส.ฐิติพร สุวรรณนิมิตร  5/7

ม.6

นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  6/6

น.ส.ธนัชพร สุขล้อม  6/6

นายชญานิน ธิสินศรีภิญโญ 6/5

น.ส.ณัฐณิชา จรุงกิจศุภผล  6/3

นายนันทวัฒน์ เรืองประดิษฐ์  6/4

น.ส.ธิติรัตน์ อำนวยผล  6/9

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<