วงโพธิสารซิมโฟนี แสดงดนตรีในงาน“เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

วงโพธิสารซิมโฟนี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
“เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”
บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562