English Day Trip ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Day Trip) ปีการศึกษา 2562
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 – 1/12
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาและความเชื่อมั่นในตัวเองในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษา ความจำเป็นต่อการสื่อสารในสังคมโลก

โดยนำนักเรียนทัศนศึกษาประกอบกิจกรรมทางภาษา ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ(Space Inspirium) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<