รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 EP/IEP และรายชื่อสำรอง ปีการศึกษา 2562

? ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
1. รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / Intensive English Prpgram)
– รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. และ
– มอบตัววันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ช้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ‼️หากไม่ไปตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
?เปิดดูรายชื่อได้ที่ https://goo.gl/VSJAqt
 
2. รายชื่อสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / Intensive English Prpgram)
– รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม (อาคาร 2 ชั้น 2) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ‼️หากไม่ไปตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์สำรอง
? เปิดดูรายชื่อได้ที่ https://goo.gl/VBABgv
 
▶️ #หมายเหตุ ให้ยึดถือข้อมูลตามไฟล์ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นสำคัญ