การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<