การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับเขตและระดับกรุงเทพและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับเขต ประจำปีการศึกษา 2561
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมคันจิ
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันเปิดพจนานุกรมฟุริกะนะ
การแข่งขันอ่านออกเสียง
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น และได้เข้ารอบระดับภาคต่อไป
เมื่อวันที่ 23 สค. 2561
ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวัดราชโอรส

    

  


ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับกรุงเทพและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการอ่านออกเสียง และได้เข้ารอบระดับประเทศต่อไป
วันที่ 30 สค. 2561
ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

  

 

ควบคุมและฝึกซ้อมโดยครูวิภาวรรณ แสนสุข  ครูเบญญาภา ยอยรู้รอบและSensei Akari Tsurumi กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)