ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เวลา 08.00 -11.30 น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เวลา 12.30 – 16.00 น.

เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน ให้ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร