Monday, March 27, 2023

กิจกรรมวันตรุษจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดย นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธาน และนางสาวภัทราพร อิ่มปรีชาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ประเพณีของการฉลองตรุษจีน มีการแสดงเชิดสิงโต และการตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับวันตรุษจีน ณ บริเวณหน้าเสาธง สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา