Monday, February 6, 2023

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส งานนิทรรศการประจำปี 2566 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิทรรศการประจำปี 2566 “Réveillez-vous au pays des légendes” ของ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ผลการแข่งขัน
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส นายจิรกร จิรมณฑล นักเรียนชั้น ม.4/6
2. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส นายวัชรวิศว์ สุขสบาย นักเรียนชั้น ม.5/6
3. รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส นางสาวอิสรียา พิมา นักเรียนชั้น ม.5/5
4. รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส นางสาวกันติมา มงคลยง นักเรียนชั้น ม.5/6
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา