Friday, September 29, 2023
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งเป็น ค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.1-2 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.3 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานพระรามเก้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2565
📸รูปภาพเพิ่มเติม :
ระดับชั้น ม.1 http://bit.ly/3iBaY1o
ระดับชั้น ม.2 http://bit.ly/3W7zKDY
ระดับชั้น ม.3 http://bit.ly/3W9EOrw
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา