Monday, February 6, 2023

📌 แจ้งกำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

📌 แจ้งกำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
✅ จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30-08.30 น. เสร็จกิจกรรมเข้ากิจกรรมคณะสี ใช้คาบเรียนพิเศษ 1 เริ่มเรียนคาบแรกเวลา 09.10 น.
🛎 การแต่งกาย : ให้แต่งกายชุดนักเรียน (เสื้อขาว) / ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง
🖥 กำหนดการกิจกรรมเปิดดูได้ที่ http://bit.ly/3OLERYz
‼️ หลังจากคาบสุดท้าย นักเรียนที่ไม่มีคาบเรียนพิเศษ ผู้ปกครองสามารถรับกลับบ้านได้ในเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป
.
📮ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.024486130 024486931 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎙 ลงประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา