Monday, June 5, 2023

การอบรมธรรมศึกษาและสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการอบรมธรรมศึกษาและสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 โดยนิมนต์พระคุณเจ้าพระมหาสมศักดิ์ ธมฺมวฑฺฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร กล่าวคำปราศรัยจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 1,172 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 116 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
.