การอบรมธรรมศึกษาและสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการอบรมธรรมศึกษาและสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 โดยนิมนต์พระคุณเจ้าพระมหาสมศักดิ์ ธมฺมวฑฺฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร กล่าวคำปราศรัยจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 1,172 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 116 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
.