Tuesday, December 12, 2023
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การประชุมคณะกรรมการ การจัดทำร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนสังกัด สพม. กท1 ปีการศึกษา 2566

ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธาน นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมในการประชุมคณะกรรมการ การจัดทำร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมพร้อมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
.