Monday, June 5, 2023

📌 แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ม.4-6 ทุกห้องเรียน ในวันที่ 15 พ.ย. 65 ให้ศึกษาบทเรียนแบบ Online ที่บ้าน ตามตารางเรียนวันอังคาร ใน Google Classroom

📌 แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ม.4-6 ทุกห้องเรียน
✅ ในวันที่ 15 พ.ย. 65 ให้ศึกษาบทเรียนแบบ Online ที่บ้าน ตามตารางเรียนวันอังคาร ใน Google Classroom ของแต่ละวิชาที่ครูประจำวิชาได้แจ้งไว้
.
📮ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 024486931 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ลงประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา