📌ลงทะเบียนเลือกวิชาเลือกอาชีพ นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📌 แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ทุกห้องเรียน)
✅ ให้ลงทะเบียนเลือกวิชาเลือกอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
🌍 ลงทะเบียนได้ที่ http://171.102.62.69/elective
⚠ นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น #โปรดพิจารณาการเลือกวิชาเรียนอย่างถี่ถ้วน
📮มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 024486931 กด 1 (ในวันเวลาราชการ)
——————-
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
📚 ระบบการลงทะเบียนโดย #ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา