Monday, June 5, 2023

📌 ประชาสัมพันธ์แสดงความยินดี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค”

📌 ประชาสัมพันธ์แสดงความยินดี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ⏰ ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา